Privacy Policy

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het beheer van CONVERGIT GmbH. Een gebruik van de internetpagina's van CONVERGIT GmbH is in principe mogelijk zonder enige vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter de speciale diensten van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke bepalingen voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op CONVERGIT GmbH. Via dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Verder worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten onder dit privacybeleid.

CONVERGIT GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledig mogelijke bescherming te bieden voor persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies in het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Het privacybeleid van CONVERGIT GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgevende instantie bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie toelichten.

We gebruiken onder andere de volgende voorwaarden in dit privacybeleid:

 • a) persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) de betrokken persoon

  Getroffen persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) verwerking

  Verwerking betekent elk proces of reeks bewerkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door middel van indiening, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens waarbij dergelijke persoonlijke informatie wordt gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren, met name aspecten met betrekking tot functieprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van die natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie nodig is, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • (g) controller of controller

  De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het orgaan of de instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan in de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden voorzien door Unierecht of nationaal recht.

 • h) processor

  Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, orgaan of instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Autoriteiten die in verband met een bepaalde missie persoonsgegevens kunnen ontvangen op grond van het Unierecht of het nationale recht, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

 • j) derden

  Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, ander lichaam of lichaam dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is een uiting van een vrijwillige en ondubbelzinnige wil van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling die de betrokkene uitdrukt dat hij instemt met de verwerking van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben is.

2. Naam en adres van de controller

De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

CONVERGIT GmbH
Untergasse 11a
35287 Amöneburg
Duitsland

Tel.: +49 (6422) 89800-0
E-mail: info@convergit.de

3. Cookies

De internetpagina's van CONVERGIT GmbH gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een string waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan CONVERGIT GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder het instellen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld zijn gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren wanneer hij de website bezoekt, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online shop. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent in tegenspraak zijn met het instellen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van CONVERGIT GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bezoekt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebpagina's die kunnen worden geraadpleegd via (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol (IP) -adres, (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt CONVERGIT GmbH geen conclusies over de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren en te adverteren, (3) om de voortdurende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en ( 4) wetshandhavingsinstanties voorzien van de nodige informatie voor vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door CONVERGIT GmbH met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk het best mogelijke niveau van bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren en persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die naar de controller moeten worden verzonden, zijn afgeleid van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De door de betrokkene ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan de overdracht regelen naar een of meer verwerkers, zoals een pakketservice, die de persoonlijke gegevens ook alleen gebruikt voor intern gebruik dat aan de verwerker kan worden toegeschreven.

Door te registreren op de website van de controller, worden het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, de datum en tijd van registratie ook opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat alleen het misbruik van onze diensten kan worden voorkomen, en deze gegevens indien nodig om gepleegde overtredingen te verduidelijken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens vereist om de controller te beveiligen. Een openbaarmaking van deze gegevens aan derden is dat niet, zolang er geen wettelijke verplichting is om openbaar te maken of de openbaarmaking van wetshandhaving dient.

Door de betrokkene vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken, dient de gegevensbeheerder de betrokkene inhoud of diensten te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden gegeven op elk moment wijzigen of volledig uit de database van de gegevensbeheerder verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonlijke gegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de gegevensbeheerder persoonsgegevens op verzoek of referentie van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplicht. Alle betrokkenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn in deze context als contactpersoon beschikbaar voor de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van CONVERGIT GmbH kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, vloeit voort uit het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

CONVERGIT GmbH informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen zal een bevestigingse-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door een getroffen persoon voor het eerst is ingevoerd voor nieuwsbriefmailing met behulp van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokken persoon werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie, zoals toegewezen door de Internet Service Provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en biedt daarom de wettelijke waarborgen voor de gegevensbeheerder.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefservice of -registratie, zoals het geval kan zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische wijzigingen. Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen in het kader van de nieuwsbriefdienst aan derden. Abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken persoon worden beëindigd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk moment uit te schrijven voor de nieuwsbrief, rechtstreeks op de website van de controller, of om de controller op een andere manier te informeren.

7. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van CONVERGIT GmbH bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in die e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten pixel kan CONVERGIT GmbH detecteren of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke koppelingen in de e-mail door de betrokken persoon zijn gebeld.

Dergelijke persoonlijke gegevens verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd om de levering van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. Getroffen personen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de dubbele opt-in procedure is afgegeven, in te trekken. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief, CONVERGIT GmbH wordt automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

8. Contact opnemen via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van CONVERGIT GmbH informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een getroffen persoon via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de gegevensbeheerder, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke informatie die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke wordt verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. Reacties op het blog op de website

CONVERGIT GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen achter te laten bij individuele blogposts op een blog op de website van de gegevensbeheerder. Een blog is een webgebaseerde, meestal publiek toegankelijke portal waarin een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Als een getroffen persoon een opmerking achterlaat in de blog die op deze website is gepubliceerd, worden niet alleen de opmerkingen van de betrokken persoon, maar ook informatie over het tijdstip van de commentaarinvoer en de door de betrokken persoon gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt ook het IP-adres vastgelegd dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene. Deze opslag van het IP-adres wordt gedaan om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of onwettige inhoud plaatst door een opmerking te maken. De opslag van dergelijke persoonlijke gegevens is daarom in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat deze in geval van een inbreuk op de wet kan worden verschenen. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden, tenzij dergelijke openbaarmaking niet vereist is door de wet of de wettelijke verdediging van de verwerkingsverantwoordelijke.

10. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, indien vereist door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere wetgever in wet- of regelgeving, die van de verwerkingsverantwoordelijke onder voorbehoud van werd verstrekt.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een opslagperiode is voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of een andere relevante wetgever, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt of er op hem betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een getroffen persoon dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft te allen tijde het recht van de Europese wetgever en de wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen of, als dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, of op de beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

   Bovendien heeft de betrokkene het recht op toegang om na te gaan of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de overdracht.

   Als een betrokkene van dit recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever om onmiddellijke correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens over hem te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

  Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese richtlijnen en regelgevers om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de persoonsgegevens die hem betreffen onmiddellijk verwijdert, op voorwaarde dat aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet vereist is:

  • De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokken persoon trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en mist een andere wettelijke basis voor de verwerking.
  • Volgens artikel 21, lid 1, DS-GVO, heeft de betrokkene bezwaar tegen de verwerking en zijn er geen legitieme redenen voor de verwerking, of heeft de betrokkene bezwaar tegen artikel 21, lid 2, DS-GVO een verwerking.
  • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het nationale recht, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die werden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.

   Als een van de bovenstaande redenen correct is en een getroffen persoon de verwijdering van door CONVERGIT GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wenst te regelen, kunnen zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De werknemer van CONVERGIT GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

   Als de persoonlijke gegevens door CONVERGIT GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonlijke gegevens als verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 17, lid 1 DS-GVO, neemt CONVERGIT GmbH passende maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene van deze andere verwerkingsverantwoordelijken is verwijderd door verwijdering van alle links naar dergelijke persoonsgegevens of door kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens voor zover de verwerking niet vereist is. De werknemer van CONVERGIT GmbH regelt het nodige in individuele gevallen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de verwerking beperkt als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • Betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking volgens. Artikel 21, lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

   Als een van de bovengenoemde voorwaarden bestaat en een getroffen persoon de beperking van de door CONVERGIT GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wenst aan te vragen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van CONVERGIT GmbH zorgt voor de beperking van de verwerking.

 • f) Gegevensoverdracht

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese richtlijn en regelgevende instantie om de hem betreffende persoonsgegevens door de betrokkene in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Het heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon zonder hinder door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2 (a) van de AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van officieel gezag, dat is toegewezen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

  Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op dataportabiliteit op grond van artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden overgedragen, waar technisch haalbaar en als dat zo is dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van CONVERGIT GmbH.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft te allen tijde het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van daarop betrekking hebbende persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e) of f DS-GVO maakt bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In geval van een bezwaar verwerkt CONVERGIT GmbH de persoonlijke gegevens niet langer, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

  Als CONVERGIT GmbH persoonlijke gegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen CONVERGIT GmbH voor direct marketing, zal CONVERGIT GmbH de persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn / haar specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, die door CONVERGIT GmbH worden uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS. GGO's worden verzocht bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van CONVERGIT GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die daarop een juridisch effect heeft of, op soortgelijke wijze, aanzienlijke gevolgen heeft; tenzij de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) vereist is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of (2) deze plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt CONVERGIT GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de bevoegde personen te beschermen Belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

  Als de betrokkene gebruik wenst te maken van geautomatiseerde besluitvormingsrechten, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene zijn recht wil intrekken om zijn toestemming in te trekken, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

12. Gegevensbescherming in applicaties en in het applicatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het doel het sollicitatieproces te verwerken. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten bij de controller indient langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een aanvrager, worden de verzonden gegevens opgeslagen voor de doeleinden van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Als er door de controller geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de aankondiging van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, tenzij verwijdering andere legitieme belangen van de controller uitsluit. Ander legitiem belang in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

13. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community waar gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het delen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privéprofielen te maken, foto's te uploaden en te socialiseren via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook Component zorgt ervoor dat een weergave van de Facebook Facebook-component wordt gedownload. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd is aangemeld bij Facebook, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokken persoon heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop 'Vind ik leuk', of als de betrokken persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op ,

Facebook ontvangt altijd via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Facebook op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is door de betrokken persoon, kan dit de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website belt.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

14. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop als component op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community waar gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het delen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken onder andere privéprofielen maken, foto's uploaden en socialiseren via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elk bezoek aan een van de pagina's van deze website die door de controller wordt beheerd en een Google+ knop bevat, zorgt ervoor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch wordt geactiveerd door de respectieve Google+ knop, een weergave van de overeenkomstige Google+ Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces weet Google welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de persoon tegelijkertijd is aangemeld bij Google+, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betreffende persoon heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en door Google toegewezen aan het relevante Google + -account voor de betrokkene.

Als de betrokkene een van de Google + -knoppen op onze website activeert en dus een Google + 1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google + -gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google zal de Google + 1-aanbeveling van de betrokkene opslaan en openbaar maken in overeenstemming met de voorwaarden die door de betrokkene zijn aanvaard. Een Google + 1-verwijzing van de betrokkene op deze website wordt vervolgens verstrekt samen met andere persoonlijke informatie, zoals de naam van de Google + 1-account die door de betrokkene wordt gebruikt en de foto in andere daarin opgeslagen Google-services, Bijvoorbeeld de zoekresultaten van de zoekmachine van Google, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, zoals op websites of in verband met opgeslagen en verwerkte advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die op Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende services van Google te verbeteren of te stroomlijnen.

Google ontvangt via de Google + -knop altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokken persoon tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google + -knop klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens naar Google wenst over te dragen, kan deze dergelijke overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google + -account voordat hij onze website bezoekt.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Extra Google-verwijzingen naar de Google + 1-knop zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plug-in die extra functionaliteit biedt voor de exploitant van een internetsite op basis van WordPress. Jetpack geeft de website-exploitant onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Door het weergeven van gerelateerde bijdragen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud op de site te delen, is het ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen. Bovendien zijn beveiligingsfuncties in Jetpack geïntegreerd, zodat een Jetpack-website beter is beschermd tegen brute-force aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen ingebouwd in de website.

De werkmaatschappij van de Jetpack-plug-in voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De werkmaatschappij gebruikt de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de controller en een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch door de Jetpack-component gevraagd voor analyse in te dienen bij Automattic. Als onderdeel van dit technische proces leert Automattic over gegevens die vervolgens worden gebruikt om een overzicht van de sitebezoeken samen te stellen. De verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene die de website van de controller heeft bezocht te analyseren en worden geëvalueerd met het doel de website te optimaliseren. De gegevens die via het Jetpack-onderdeel worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en expliciete toestemming van de betrokkene. De gegevens worden ook genoteerd in Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De getroffen persoon kan het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent het instellen van cookies tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic / Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld door Automattic op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en detectie van de door de Jetpack-cookie gegenereerde gegevens voor gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast te voorkomen. Hiervoor moet de betrokken persoon op de opt-outknop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, waarmee een opt-out-cookie wordt ingesteld. De opt-out-cookie die tegen het bezwaar is ingesteld, wordt op het informatietechnologiesysteem geplaatst dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de getroffen persoon na een bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw bezoeken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door de opt-out-cookie in te stellen, bestaat de mogelijkheid dat de internetsites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn door de betrokkene.

Het toepasselijke privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

16. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van LinkedIn

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van LinkedIn Corporation. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte internetsites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Buiten de VS worden privacykwesties behandeld door LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, die een LinkedIn-component heeft (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door het onderwerp gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces leert LinkedIn over de specifieke onderkant van onze website die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij LinkedIn, herkent LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en door LinkedIn gekoppeld aan het LinkedIn-account van de betrokken LinkedIn. Als de betrokken persoon een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd via het LinkedIn-onderdeel dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokkene zich tegelijkertijd aanmeldt bij LinkedIn op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op het LinkedIn-onderdeel klikt of niet. Als de getroffen persoon deze informatie niet naar LinkedIn wil verzenden, kan deze voorkomen dat deze zich afmeldt bij zijn LinkedIn-account voordat hij onze website bezoekt.

Op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt LinkedIn de mogelijkheid om u af te melden voor e-mailberichten, tekstberichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame om cookies in te stellen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van tawk.to

De controller heeft de component tawk.to op deze website geïntegreerd. tawk.to is een live helpdesk-software waarmee directe communicatie (real-time chat) met bezoekers van hun eigen website kan worden opgezet.

Ontwikkelaar van de component tawk.to is de tawk.to inc., VS.

Elke keer dat u onze website bezoekt, die is uitgerust met een component tawk.to, verzamelt deze component gegevens voor het uitvoeren van het live chatsysteem en het analyseren van de werking van het systeem. Meer informatie over tawk.to is te vinden op https://www.tawk.to.

De component tawk.to plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Met behulp van de cookie tawk.to kunnen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden gemaakt. Dergelijke gepseudonimiseerde gebruiksprofielen kunnen door de controller worden gebruikt om een analyse van bezoekersgedrag uit te voeren en om de juiste werking van het live chat-systeem te analyseren en te onderhouden. De analyse dient ook om ons aanbod te verbeteren. De gegevens die via de component tawk.to worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

De getroffen persoon kan het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent het instellen van cookies tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat de component tawk.to een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de persoon. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door de component tawk.to op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Het toepasselijke privacybeleid van tawk.to is te vinden op https://www.tawk.to/privacy-policy/ (in het Engels).

18. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Matomo

De controller heeft de Matomo-component op deze website geïntegreerd. Matomo is een open-source softwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysetool verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en kosten-batenanalyse van internetadvertenties te optimaliseren.

De software wordt op de server van de controller gebruikt, de logboekbestanden die gevoelig zijn voor gegevensbescherming worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van de Matomo-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt onder meer de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van deze website te evalueren om online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites tonen.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een enkele pagina van deze website wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de Matomo-component geleid om gegevens naar onze server te verzenden voor online analyse. In de loop van dit technische proces, verwerven we kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die onder meer dient om ons te helpen de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen.

De cookie slaat persoonlijke informatie op, zoals toegangstijd, de plaats van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website. Elke keer dat u onze website bezoekt, wordt deze persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar onze server verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen. We delen deze persoonlijke informatie niet met derden.

De getroffen persoon kan het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent het instellen van cookies tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Matomo een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Matomo ingestelde cookie op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Verder is het mogelijk dat de betrokkene bezwaar maakt tegen een detectie van de door de Matomo gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze websitegegevens en dergelijke voorkomt. Hiervoor moet de betrokken persoon een opt-out-cookie instellen. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene opnieuw een opt-out-cookie instellen.

Door de opt-out-cookie in te stellen, bestaat de mogelijkheid dat de internetsites van de controller niet langer volledig bruikbaar zijn door de betrokkene.

Meer informatie en het geldende privacybeleid van Matomo is te vinden op https://matomo.org/privacy/.

19. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Shariff

De controller heeft de Shariff-component op deze website geïntegreerd. De component Shariff biedt sociale mediaknoppen die privacy-compliant zijn. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computermagazine c't en wordt uitgegeven door GitHub, Inc.

Ontwikkelaar van de component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, VS.

Gewoonlijk dragen de knopoplossingen van de sociale netwerken al persoonlijke gegevens over naar het respectieve sociale netwerk wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een knop voor sociale media is geïntegreerd. Door de Shariff-component te gebruiken, worden persoonlijke gegevens alleen naar sociale netwerken verzonden wanneer de bezoeker van een website actief een van de sociale mediaknoppen activeert. Meer informatie over de Shariff-component is beschikbaar in het computermagazine op http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html gehouden. Het doel van het gebruik van de Shariff-component is om de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website te beschermen en tegelijkertijd om een knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren.

Aanvullende informatie en het toepasselijke privacybeleid van GitHub zijn te vinden op https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

20. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Twitter

De controller heeft op deze website Twitter-componenten geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waar gebruikers tweets kunnen plaatsen en verspreiden, die beperkt zijn tot 140 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, inclusief niet-Twitter-abonnees. De tweets worden ook weergegeven aan de zogenaamde volgers van de respectieve gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Met Twitter kunt u ook een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Twitter-component veroorzaakt het downloaden van een presentatie van de bijbehorende Twitter-component van Twitter. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herdistribueren, deze website openbaar te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Twitter, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de gehele duur van elk verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betreffende persoon heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het Twitter-account van de getroffen persoon. Als de betrokken persoon een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert, worden de daarmee verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokken persoon en opgeslagen en verwerkt door Twitter.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokkene zich tegelijkertijd aanmeldt bij Twitter op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de getroffen persoon op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter niet gewenst is door de betrokken persoon, kan dit de overdracht voorkomen door uit te loggen van zijn Twitter-account voordat hij onze website belt.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=en.

21. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Xing

De controller heeft Xing-componenten op deze website geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. De individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel aanmaken bij Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures op Xing publiceren.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's op deze website wordt opgeroepen door de controller en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Xing Component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Xing-component van Xing wordt gedownload. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Xing informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Xing, herkent Xing bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van elk verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betreffende persoon heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan het getroffen Xing-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de Xing-knoppen op de website activeert, bijvoorbeeld de knop "Delen", wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt altijd informatie van de Xing-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Xing op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de getroffen persoon op de Xing-component klikt. Als een dergelijke overdracht van dergelijke informatie naar Xing niet gewenst is door de betrokkene, kan dit de overdracht voorkomen door uit te loggen van zijn Xing-account voordat hij onze website bezoekt.

Het privacybeleid van Xing, beschikbaar op https://www.xing.com/privacy, biedt inzicht in het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke informatie door Xing. Xing heeft bovendien privacykennisgevingen voor de XING Share-knop geplaatst op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

22. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers videoclips en andere gebruikers vrij kunnen bekijken voor gratis bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete film- als televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of door de gebruiker gemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elk bezoek aan een van de pagina's van deze website beheerd door de controller en met een YouTube-component (YouTube-video) zorgt er automatisch voor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp wordt vertegenwoordigd door de respectieve YouTube-component om een illustratie van de bijbehorende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces weten YouTube en Google welke specifieke onderkant van onze site de persoon bezoekt.

Als de persoon tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube door een subpagina te bellen die een YouTube-video bevat, welke specifieke onderkant van onze website de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het YouTube-account van de getroffen persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als dergelijke informatie niet bedoeld is om door te geven aan YouTube en Google door de betrokken persoon, kan deze laatste voorkomen dat de uitzending uitlogt bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

Het privacybeleid van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificeert het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

23. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en kosten-batenanalyse van internetadvertenties te optimaliseren.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Dit addendum zal het IP-adres van de betrokkene van de betrokken persoon verkorten en anonimiseren als Google onze website bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder meer de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website tonen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de controller en er een Google Analytics-component in is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te volgen en vervolgens commissie-afwikkelingen mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden overdragen.

De getroffen persoon kan het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent het instellen van cookies tegenspreken. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden voorkomen. Hiertoe moet de persoon een browserinvoegtoepassing downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden overgedragen aan Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon in zijn macht, kunt u de invoegtoepassing voor de browser opnieuw installeren of opnieuw inschakelen.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt meer gedetailleerd uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

24. Betaling: Privacybeleid PayPal als betaling

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies aan en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europa) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betaaloptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van het koopcontract zijn ook noodzakelijke persoonsgegevens vereist, die verband houden met de desbetreffende bestelling.

Het doel van de overdracht van de gegevens is de verwerking van betalingen en fraudepreventie. De controller zal PayPal persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, met name als er een legitiem belang bij de overdracht is. Persoonlijke gegevens uitgewisseld tussen PayPal en de controller kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Deze overdracht is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

PayPal kan persoonlijke informatie bekendmaken aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover nodig om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens de klant te verwerken.

De betrokkene heeft de optie om de toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens tegen PayPal te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

25. Betaling: Privacybeleid voor Sofortüberweisung als betaalmethode

De controller heeft op deze website componenten van Instant Transfer geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsservice waarmee producten en diensten zonder contant geld op internet kunnen worden betaald. Sofortüberweisung is een technische procedure waarmee de online winkel onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een handelaar in staat om goederen, diensten of downloads aan de klant te leveren direct na het bestellen.

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Als de betrokkene "Sofortüberweisung" selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online shop, worden de gegevens van de getroffen persoon automatisch overgedragen naar Sofortüberweisung. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

Tijdens de aankoop via Sofortüberweisung stuurt de koper de pincode en de TAN naar Sofort GmbH. Onmiddellijke overdracht maakt vervolgens een overdracht naar de online detailhandelaar na technische verificatie van het rekeningsaldo en het ophalen van verdere gegevens om het rekeninggeld te controleren. De uitvoering van de financiële transactie wordt vervolgens automatisch meegedeeld aan de online retailer.

De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld met Sofortüberweisung zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Het doel van de overdracht van de gegevens is de verwerking van betalingen en fraudepreventie. De controller zal Sofortüberweisung andere persoonlijke informatie verstrekken, zelfs als er een legitiem belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen door directe bankoverschrijving aan kredietinformatiebureaus. Deze overdracht is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

Sofortüberweisung kan de persoonlijke gegevens overdragen aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment met betrekking tot Sofortüberweisung in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het huidige privacybeleid van Sofortüberweisung is te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

26. Rechtsgrond van de verwerking

Artikel 6 I lit. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingen waarbij we toestemming krijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking: Artikel 6 I lit. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals de nakoming van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d DS GMO's zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS GMO's zijn gebaseerd. Verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd als verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In dit verband was het van mening dat een legitiem belang kon worden aangenomen als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

27. Gekwalificeerde belangen in de verwerking worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GMO is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

28. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, als ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

29. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonlijke gegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk verplicht is bij wet (z.B. Fiscale regelgeving ) of ook uit contractuele regelgeving ( b.v. Informatie over de contractpartner ) kan resulteren. Om een contract af te sluiten kan het soms nodig zijn dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract niet met de betrokken persoon kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene van geval tot geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

30. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden we ons van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is goedgekeurd door de privacybeleidgenerator van Gegevensbescherming Neurenberg in samenwerking met RC GmbH, de gebruikte notebooks gerecycled en de Filesharing advocaten gemaakt door WBS-LAW.